Lokalna Grupa Działania to element programu LEADER, który powstał pod koniec lat osiemdziesiątych  XX w. w krajach Europy Zachodniej. Polska uczestniczy w tym Programie po wstąpieniu do Unii Europejskiej od 2004 r. W perspektywie finansowej 2014 – 2020 tylko dwa województwa (podlaskie i kujawsko – pomorskie) wdrożyły politykę Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Lokalną (RLKS). Realizacja oddolnych różnorodnych inicjatyw wspierana jest środkami finansowymi UE w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Europejskiego Funduszu Społecznego. Ideą Programu LEADER jest przekazanie podejmowania decyzji odnośnie realizacji przedsięwzięć i projektów mieszkańcom obszaru Grupy. Lokalne podejście wpływa na lepsze określenie problemów terenu oraz sposobów ich rozwiązania. Gminy oddolnie decydują o powołaniu organizacji, która przygotowuje Lokalną Strategię Rozwoju, nadzoruje jej realizację jak również wskazuje kierunki wykorzystania otrzymanych funduszy europejskich. Program W 2015 roku w zawiązku ze zmianami obszaru oraz przynależności gmin do poszczególnych LGD w naszym regionie powstało Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – Kanał Augustowski”. W roku 2016 została podpisana umowa na realizację Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016 – 2022 finansowaną w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020 ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Europejskiego Funduszu Społecznego.

Nazwa naszego Stowarzyszenia nawiązuje do wspólnego dziedzictwa przyrodniczego, kulturowego i historycznego, z którym identyfikują się wszystkie trzy jednoczące się w działaniu gminy: Gmina Miasto Augustów, Gmina Augustów i Gmina Płaska. Dodatkowo obszar ten łączy duży kompleks leśny Puszczy Augustowskiej. Głównym celem działania Stowarzyszenia jest wspieranie rozwoju obszarów wiejskich i miejskich w oparciu o  swój potencjał i dziedzictwo. Na przestrzeni kilku ostatnich lat mieszkańcy gmin wchodzących w skład LGD skorzystały w sposób wymierny z zaproponowanych możliwości. Dzięki funduszom UE zrealizowano szereg inwestycji przez różne podmioty czy programów edukacyjnych i społecznych.

Od kilku lat „LGD – Kanał Augustowski” podejmuje działania zmierzające do integracji środowiska lokalnego na rzecz pełnego wykorzystania istniejącego potencjału turystycznego. W 2020 roku LGD zainicjowało lokalne samorządy do zawarcia porozumienia terytorialnego pod nazwą Augustowsko – Biebrzański Park Turystyczny. Efektem tych działań było utworzenie Partnerstwa i udział w pilotażu Centrum Wsparcia Doradczego realizowanego przez Ministerstwa Funduszy. ABPT jest rozwiązaniem innowacyjnym, którego w takiej formie  nie spotyka się w Polsce. Przez kilkanaście miesięcy, wspólnie z doradcami ze Związku Miast Polskich, prowadzone były prace diagnostyczne obszaru oraz zaprojektowanie inicjatyw wychodzących naprzeciw wyzwaniom, które samorządy muszą pokonać. Na podstawie analiz opracowanych strategii i planów rozwojowych jst, przeprowadzonych ankiet jak również analiz ich potrzeb zostało opracowana Strategia Terytorialna Partnerstwa ABPT. Zaproponowane w Strategii kierunki rozwoju uwzględniają profil partnerstwa terytorialnego, które zostało przecież zawiązane w celu rozwiązywania problemów społeczno-gospodarczych poprzez rozwój turystyki. W wyniku diagnozy zaproponowano następujące m.in. kierunki rozwoju (interwencji):

 1. Zwiększenie atrakcyjności turystycznej i wypoczynkowo-rekreacyjnej opartej na naturze i kulturze
 2. Rozwój przedsiębiorczości w sektorze turystycznym i dostarczającym produkty dla turystyki
 3. Lepsza zewnętrzna i wewnętrzna dostępność komunikacyjna obszaru

Jednym z inicjatyw samorządów wchodzących w skład Parku jest utworzenie szlaku „CHa – KA – Bi (Czarna Hańcza, Kanał Augustowski, Biebrza) – szlak aktywnej turystyki wodnej”. Do współpracy zostały również zaproszone samorządy znajdujące się w dorzeczu Czarnej Hańczy – gminy Suwałki, Krasnopol i Giby. Jest to inicjatywa niezwykle ważna i dążąca do osiągnięcia synergii podejmowanych dotychczas samodzielnych działań. W marcu br. LGD zorganizował konferencję on-line inicjującą to przedsięwzięcie. W czerwcu 2021 r. przedstawiciele samorządów, przedsiębiorcy i ngo podpisali deklarację w sprawie rozwoju gospodarczego subregionu opartego o potencjał środowiskowy tej strefy. Jednym z celów jego powołania jest wykorzystanie walorów turystycznych zgodnie z trendami łączenia wypoczynku z przygodą, aktywnością i elementami poznawczymi. Należy zabytki i inne zalety obszaru w połączeniu z walorami rekreacyjnymi (tereny zielone) i turystycznymi (trasy piesze i rowerowe, szlaki wodne, baza noclegowa, rekreacyjna). Stowarzyszenie podjęło wysiłek na kreowanie mody wśród turystów polskich i zagranicznych związane z przedłużaniem sezonu celem poznania walorów całego regionu jak również na spędzanie także weekendów w obszarze CHa-KA-Bi.

DEKLARACJA utworzenia szlaku aktywnej turystyki wodnej CHa Ka Bi

Sygnatariusze Deklaracji;

 • Artur Wiatr – Biebrzański Park Narodowy
 • Piotr Pieczyński – Wigierski Park Narodowy
 • Błażej Buńkowski – Starosta Moniecki
 • Robert Bagiński – Gmina Giby
 • Karol Szrajbert – Gmina Krasnopol
 • Lech Łępicki – Burmistrz Lipska
 • Teresa Strękowska – Gmina Nowinka
 • Wiesław Gołaszewski – Gmina Płaska
 • Zbigniew Mackiewicz – Gmina Suwałki
 • Jarosław Karp – Gmina Sztabin
 • Grzegorz Dudkiewicz – Gmina Goniądz
 • Mirosław Karolczuk – Miasto Augustów
 • Benedykt Kozłowski – BALT YACHT
 • Agnieszka Zyzało – SZOT Augustów
 • Edward Biały – PTTK Augustów
 • Jarosław Szostak – Suwalska Organizacja Turystyczna
 • Jarosław Szlaszyński – Starosta Augustowski
 • Sławomir Kieda – Podlaska Regionalna Organizacja Turystyczna
 • Bogdan Dyjuk – LGD „Kanał Augustowski”
 • Tomasz Frankowski
 • Tadeusz Jaworski
 • Paweł Jessa
 • Hubert Gonera
 • Krzysztof Andruszkiewicz

Szlak CHaKABi