Puszcza Augustowska – jest jednym z największych polskich kompleksów leśnych (powierzchnia ponad 1100 km2) położonym w większości na terenie naszego kraju a także na Litwie i Białorusi. Skład drzewostanu puszczy to w 85 % bory, w mniejszej części też olsy i grądy. W borach prym wiedzie sosna i w znacznie mniejszym stopniu świerk. Często można natknąć się na drzewa, które osiągnęły wiek 120, a rzadziej nawet 200 lat i wysokość do 40 m.

Na terenie Puszczy Augustowskiej znajduje się wiele obszarów chronionych. Najważniejszym z nich jest  Wigierski Park Narodowy. Poza tym utworzono rezerwaty florystyczno-faunistyczne, krajobrazowe i inne (patrz poniżej).

Na obszarze puszczy znajduje się wiele jezior. Do największych należą: Wigry (21,87 km2), Sajno (5,25 km2), Białe Augustowskie (4,85 km2), Serwy (4,6 km2) i Necko (4,11 km2). Do większych rzek zaliczyć można Rospudę i Bliznę oraz Czarną Hańczę z dopływami Marychą i Wołkuszanką. Warto też wspomnieć o Kanale Augustowskim o długości 101 km (w tym 82 km w granicach Polski) łączącym zlewnię Wisły i Niemna. Jest on udostępniony dla żeglugi i odgrywa dużą rolę w gospodarce wodnej i turystyce regionu.

Na terenie Puszczy Augustowskiej doliczono się ok.  1000 gatunków roślin naczyniowych. Flora puszczy jest charakterystyczna dla Europy północno-wschodniej, aczkolwiek zachowały się tu  pozostałości po epoce lodowcowej takie jak, np. bażyna czarna, zimoziół północny, borówka bagienna czy cis. Stwierdzono też występowanie gatunków roślin związanych ze strefą śródziemnomorską. Co do fauny, to w puszczy występuje ponad 2000 gatunków zwierząt, z czego znaczną większość stanowią bezkręgowce. Spośród ssaków występują: jelenie, łosie, sarny, borsuki, jenoty, a nawet wilki i rysie. Z drobniejszych zwierząt na uwagę zasługują również bobry, zające (bielaki i szaraki), piżmaki, wydry, kuny i tchórze. Puszczę zamieszkiwały niegdyś także niedźwiedzie i rosomaki oraz tury i żubry.

Wśród ptaków, swoją ostoję znalazły tu  rzadkie gatunki, np. orlik krzykliwy, gadożer, kania czarna i ruda, trzmielojad, bocian czarny, dzięcioły (trójpalczasty, białogrzbiety i zielonosiwy), głuszec i cietrzew. Na terenie puszczy stwierdzono też występowanie większości krajowych gadów i płazów oraz ponad 30 gatunków ryb, np. węgorz, płoć, miętus, ukleja.

Przez Puszczę Augustowską prowadzą liczne szlaki turystyczne: piesze, rowerowe i kajakowe (w tym przez rezerwaty: Jeziora Kalejty, Stara Ruda, Perkuć, Kuriańskie Bagno, Kozi Rynek i Łempis, Pomorze, Glinki). Jeziora są cenione przez żeglarzy, kajakarzy i wędkarzy.

Rezerwaty przyrody  :

– Mały Borek – florystyczny – dobrze zachowane bory świerkowe

wilgotne z dorodnym drzewostanem sosnowym (gmina Płaska),

– Kozi Rynek – florystyczny – występują łęgi jesionowo-olszowe i olsy;

naturalny kompleks charakterystyczny dla Puszczy Augustowskiej

(gmina Sztabin),

– Starożyn – florystyczny – zachowany las mieszany różnowiekowy

i naturalne olsy (gmina Płaska),

– Kuriańskie Bagno – florystyczno-faunistyczny – obszar o unikalnej

geomorfologii, naturalnych, rzadko spotykanych zbiorowiskach

leśnych oraz stanowiskach wielu rzadkich i chronionych roślin

i zwierząt (gmina Sztabin),

– Brzozowy Grąd – florystyczny – stanowisko obuwika pospolitego na

wyspie j. Studzienicznego (Miasto Augustów),

– Perkuć – florystyczny – naturalny bór mieszany na wąskim

wyniesieniu morenowym oraz zarastające J. Kruglak (gmina Płaska),

– Glinki – florystyczny – ochrona stanowiska pióropusznika strusiego

(gmina Sztabin),

– Stara Ruda – krajobrazowo-florystyczny – źródliska, rzeki i bory

torfowcowe (Miasto Augustów),

– Jezioro Kolno – ornitologiczny – eutroficzne jezioro z miejscami

lęgowymi ptactwa, głównie łabędzia niemego (gmina Augustów),

– Jezioro Kalejty – krajobrazowy – na brzegach bory sosnowe, jezioro

o mocno rozwiniętej linii brzegowej (gmina Nowinka),

– Kukle – leśny – starodrzewy sosnowo-świerkowe, siedliska bagienne

w dolinie rzeki Marycha (gmina Sejny),

– Łempis – leśny – naturalne ekosystemy leśne, wodne i torfowiskowe

z rzadkimi i chronionymi gatunkami roślin i zwierząt,

– Pomorze – leśny – drzewostan Puszczy Augustowskiej oraz

pozostałości dawnego grodziska (gmina Giby),

– Tobolinka – wodny – jezioro dystroficzne z pływającymi wyspami

torfowców (gmina Giby).

Źródła;

http://www.augustowski.home.pl/przyroda/